QRCODE อำเภอแม่ทา

สมาชิกใน อำเภอแม่ทา
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายวิเชียร ปิงชัย
สาธารณสุขอำเภอแม่ทา

200x200
นางกมลพรรณ์ สารกาศ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางประภัสสร ศรีวิชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางจิรัฐติกาล กาสกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายอดิเรก สุปินธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ