QRCODE อำเภอลี้

#หัวข้อ
61รายงานผลปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ลี้ จ.ลำพูน
62การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2560
63รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1)
64แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
65แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561
66การจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการ
67ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
68โครงสร้างการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอลี้
69ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอลี้
70คู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
71ผลการประชุมชมรมต่อต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน (ปรับปรุงแผน)
72แนวทางชมรมต่อต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
73คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
74คู่มือรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
75สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ประกาศแสดงเจตนารมต่อต้านทุจริต

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอลี้
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
สาธารณสุขอำเภอลี้

200x200
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ตันติวรางกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกมลรัตน์ สานา
นักวิชาการสาธารณสุข