QRCODE อำเภอลี้

#หัวข้อ
1EB2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ ลี้ ปี 2562
2แบบฟอร์มตอบสนองข้อร้องเรียน
3มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน
4กิจกรรม จริยธรรม สสอ ลี้
5EB2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 2562
6EB2 แนวทางการป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
7กิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
8กรอบ กลไก มาตรการ แนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
9เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 26
10คู่มือรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
11คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
12แนวทางชมรมต่อต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
13เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 25
14เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 24
15เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 23
16เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 22
17เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 21
18เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 20
19เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 19
20เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 18

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอลี้
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
สาธารณสุขอำเภอลี้

200x200
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ตันติวรางกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกมลรัตน์ สานา
นักวิชาการสาธารณสุข