QRCODE อำเภอลี้

#หัวข้อ
21การจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการ
22การประชุม พชอ 2562
23การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2560
24กิจกรรม จริยธรรม สสอ ลี้
25กิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
26ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอลี้
27คู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
28คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
29คู่มือรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
30บันทึกผลการปฎิบัติงานตามแผน ปี 2561
31ประกาศเจตนารมสุจริต
32ผลการประชุมชมรมต่อต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน (ปรับปรุงแผน)
33มาตรการ กลไก การป้องกันการรับสินบน
34มาตรการ บริหารผลการปฏิบัติราชการ
35ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
36รายงานผลปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ลี้ จ.ลำพูน
37รายงานผลปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ลี้ จ.ลำพูน
38รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1)
39สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ ลี้
40สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ประกาศแสดงเจตนารมต่อต้านทุจริต

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอลี้
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
สาธารณสุขอำเภอลี้

200x200
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ตันติวรางกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกมลรัตน์ สานา
นักวิชาการสาธารณสุข