QRCODE อำเภอลี้

#หัวข้อ
41เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ ๒๕๖๒
42เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 1
43เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 10
44เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 11
45เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 12
46เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 13
47เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 14
48เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 15
49เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 16
50เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 17
51เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 18
52เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 19
53เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 2
54เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 20
55เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 21
56เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 22
57เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 23
58เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 24
59เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 25
60เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 26

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอลี้
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโยธิน จันทร์ทิพย์
สาธารณสุขอำเภอลี้

200x200
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ตันติวรางกูร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวกมลรัตน์ สานา
นักวิชาการสาธารณสุข