QRCODE อำเภอป่าซาง

#หัวข้อ
21เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT21
22เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT22
23เอกสารประกอบการประเมิน ITA 2565-MOIT23
24เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 1
25เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 2
26เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 3
27เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 4
28เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 5
29เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 6
30เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 7
31เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 8
32เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 9
33เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 10
34เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 11
35เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 12
36เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 13
37เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 14
38เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 15
39เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 16
40เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2564-EB 17

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอป่าซาง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายศรีพรหม กาสกูล
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

200x200
นายยงยุทธ ปิ่นสกุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
200x200
นางศิรินทร์ เลสัก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางยุวรี นิ้มเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางจงกลฃ ศิลปศุภร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
200x200
นางอภิชญา ประกายวิทย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นางธัญญรักษ์ กาวิละ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ