QRCODE อำเภอบ้านธิ

#หัวข้อ
21เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 21
22เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 22
23เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 23
24เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 24
25เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 25
26เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 26
27FlowChart 3 กลุ่มงาน
28การติดตามประเมิณผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
29รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
30รายงานผลการดำเนินงานรอบ ตัดยอด31 ก.ค.62ITA
31สรุปผลการติดตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
32สรุปเรื่องร้องเรียน
33รายงานผลการเผยแพร่
34สรุปผลการดำเนินงานตามแผน62
35สขร1มิ.ย..62 - 31 กค.62
36รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4
37รายงานผลการจัดซื้อจัด
38สขร1ตค.61-มิย.62
39ประกาศอำเภอบ้านธิจัดวางระบบ
40แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอบ้านธิ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายสังวรณ์ ศรีวิชัย
สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ

200x200
นางพรนิภา ท้วมผึ้ง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
200x200
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางพรทิพา ไคร้อินปั๋น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นายดำรงค์เดช มั่นใจวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน