QRCODE อำเภอบ้านธิ

#หัวข้อ
41กระบวนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
42การกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปรามปราบการทุจริต
43การประชุมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
44ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
45รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
46การรวมกลุ่ม โปร่งใสใจสะอาด
47โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม แก่เจ้าหน้าที่
48รายงานการกำกับติดตาม และรายงานการสรุปผล ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
49มาตรการการป้องกันการรับสินบน
50กำกับติดตาม รายงานสรุปผลการร้องเรียน
51ประกาศเจตจำนงค์สุจริต
52รายงานผลการดำเนินงานปี 2562
53รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปี61
54ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พศ 2558
55มาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow Chart)
56ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
57รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน
58ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
59แผนปฏิบัตการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
60ข้อมูลหน้วยงาน

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอบ้านธิ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายสังวรณ์ ศรีวิชัย
สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ

200x200
นางพรนิภา ท้วมผึ้ง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
200x200
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางพรทิพา ไคร้อินปั๋น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นายดำรงค์เดช มั่นใจวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน