QRCODE อำเภอบ้านธิ

#หัวข้อ
1เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT1
2เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT2
3เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT3
4เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT4
5เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT5
6เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT6
7เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT7
8เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT8
9เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT9
10เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT10
11เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT11
12เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT12
13เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT13
14เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT14
15เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT15
16เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT16
17เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT17
18เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT18
19เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT19
20เอกสารตรวจประเมินITA ปีงบประมาณ 2565-MOIT20

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอบ้านธิ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายบัญญัติ อรรคศรีวร
สาธารรสุขอำเภภอบ้านธิ

200x200
นางพรนิภา ท้วมผึ้ง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
200x200
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์
นักวิชาการสาธารณสุขฃำนาญการ
200x200
นายดำรงค์เดช มั่นใจวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน