QRCODE อำเภอบ้านธิ

#หัวข้อ
1FlowChart 3 กลุ่มงาน
2กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3กระบวนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
4การกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนปรามปราบการทุจริต
5การติดตามประเมิณผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
6การประชุมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7การรวมกลุ่ม โปร่งใสใจสะอาด
8การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
9กำกับติดตาม รายงานสรุปผลการร้องเรียน
10ข้อมูลหน้วยงาน
11ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
12ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พศ 2558
13ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
14ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
15ประกาศอำเภอบ้านธิจัดวางระบบ
16ประกาศเจตจำนงค์สุจริต
17ประกาศแนวทางการเผยแพ่ข้อมูลผ่าน Website ของหน่วยงาน
18ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562( ตค.61-ธ.ค.61)
19มาตรการการป้องกันการรับสินบน
20มาตรฐานการปฏิบัติงาน(Flow Chart)

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอบ้านธิ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายสังวรณ์ ศรีวิชัย
สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ

200x200
นางพรนิภา ท้วมผึ้ง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
200x200
นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางพรทิพา ไคร้อินปั๋น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นายดำรงค์เดช มั่นใจวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน