QRCODE อำเภอเวียงหนองล่อง

#หัวข้อ
1โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส สสอ.เวียงหนองล่อง
2แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
3แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
4แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
5แผนปฏิบัติการ ITA 2561 สสอ.เวียงหนองล่อง
6แผนการใช้เงินงบประมาณปี 2562
7แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง(ไม่เกิน 100,000 บาท)
8แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเกิน 100,000 บาท)
9แนวทางการดำเนินงาน บุหรี่และสุรา สสอ.เวียงหนองล่อง
10สรุปรายงานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
11สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
12สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
13รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
14รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เวียงหนองล่อง2561
15รายงานผลการผฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน
16รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
17รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
18รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
19รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปี 2562
20รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอเวียงหนองล่อง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโรม ชนะเดช
สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง

200x200
นายบัญญัติ อรรคศรีวร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง