QRCODE อำเภอเวียงหนองล่อง

#หัวข้อ
61รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
62สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
63สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
64สรุปรายงานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
65แนวทางการดำเนินงาน บุหรี่และสุรา สสอ.เวียงหนองล่อง
66แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเกิน 100,000 บาท)
67แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง(ไม่เกิน 100,000 บาท)
68แผนการใช้เงินงบประมาณปี 2562
69แผนปฏิบัติการ ITA 2561 สสอ.เวียงหนองล่อง
70แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
71แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
72แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
73โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส สสอ.เวียงหนองล่อง

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอเวียงหนองล่อง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโรม ชนะเดช
สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง

200x200
นายบัญญัติ อรรคศรีวร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง