QRCODE ควบคุมโรค

#หัวข้อ
1

2

3

4

ข่าวประชาสัมพันธ์

5

#หัวข้อ
1รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่12/2562
2คู่มือเฝ้าระวังและรายงานการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
3เอกสารประกอบการประชุม Cloud Conference เรื่อง แผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
4เอกสารประกอบการประชุม Cloud conference.EPI.22 มค 2562
5เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบข้อมูล NAP วันที่ 11 ก.พ. 62
6ประชุมการตีตราและเลือกปฏิบัติ :ความเสี่ยงต่อคุณภาพบริการ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องดอกแก้ว สสจ.ลำพูน
7คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรคหัด
8ประชุม Cloud Conference ติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่1/2561
9ประชุมCloud conference ชี้แจงแผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 2563

สมาชิกใน ควบคุมโรค
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

200x200
นางสาวจันทร์เพ็ญ เผือกไร่
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสาวสิรัญญณัฐ กันทาทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นางสาวณัฐศิรา ตาปวง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางสาวกัลยาณี บุญจู
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นายไชยวิสุทธิ์ อุดทาโม๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ