QRCODE งานประกันสุขภาพ

#หัวข้อ
121 สิงหาคม 2562 : ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ
2การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2563
3การบันทึก (Contracting Provider Profile: CPP)
4ข้อมูลวิทยากรฝึกอบรม อสรจ. ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
5คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
6ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน MRA-External Audit ปีงบประมาณ 2562
7รายงาน DBPOP และ VR เดือน กุมภาพันธ์ 2563
8รายงาน DBPOP และ VR เดือน มกราคม 2563
9เอกสารประกอบการประชุม MRA วันที่ 11,13 มีนาคม 2562
10แบบรายงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (แบบ สธ.รจ.๑๐๑) ความถี่ : เดือนละครั้ง

สมาชิกใน งานประกันสุขภาพ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายธานี ศรีวงค์วรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

200x200
นางปรานอม ทมวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางอังคณา เสียงอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี
200x200
นายธนวรรธน์ จันตัน
นักวิชาการสาธารณสุข