200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
21เอกสารประกอบการประชุม (ระบบฐานข้อมูล) แพทย์แผนไทย
22เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ของรพสต วันที่ 21 กพ 2561 ณ ห้องประชุมสสจ.ลำพูน
23เอกสารตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
24แผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2561
25การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2561
26ประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุรายอำเภอ ปี 2560
27แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
28เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 26-27 กันยายน 2560
29เรื่อง เอกสารประกอบเอกสารประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปี 2562
30เอกสารประกอบการประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเว็บไซต์หน่วยงานราชการ