ร่วมลงนามถวายพระพร

First slide [800x400]


200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูน
200x100
แบบฟอร์มประเมินผลงานเลื่อนระดับ
200x100
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
200x100
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
200x100
การเลื่อนระดับ New !!
200x100
ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดลำพูนดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
เข้าผ่านเว็บไซต์ “Click ชุมชน” http://report1.cdd.go.th/click/


ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
51การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2561
52ประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุรายอำเภอ ปี 2560
53แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
54เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 26-27 กันยายน 2560
55เรื่อง เอกสารประกอบเอกสารประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปี 2562
56เอกสารประกอบการประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
57การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
58เอกสารประกอบตรวจราชการรอบ 2-2560 จังหวัดลำพูน
59ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
60ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน