200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูนประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
61แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน
62นำเสนอ ชี้แจงผู้ตรวจกรม ผู้นิเทศงานเขต 1 ปี 2560 วันที่ 27-28 ธันวาคม 2559
63Templateตัวชี้วัดกลางตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปี60
64โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข
65แนวทางการดำเนินงานZika (BOE update พ.ย.59)
66ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลประชากรปี 2559
67เอกสารประชุมแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับตำบล ปี 2560
68ประกาศปิดเว็บไซต์ และระบบงานที่อยู่ใน server สสจ.ลำพูน 17-22 พ.ย 2559 เพื่อขนย้าย server ไปยังตึกใหม่
69ลงนามถวายอาลัย
70แผนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนเว็บไซต์หน่วยงานราชการ