200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูนประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
81แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
82แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ 2560-2564
83แผนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
84โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข
85โครงการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562
86โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
87โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
88ไฟล์นำเสนอ นำเสนอผู้ตรวจรอบที่ 1 2560
89ไฟล์นำเสนอการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
90ไฟล์นำเสนองานควบคุมโรค 20 พ.ย 2558 ลำพูนวิลเว็บไซต์หน่วยงานราชการ