QRCODE อำเภอเมืองลำพูน

#หัวข้อ
1EB12 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
2สรุปผลการดำเนินงาน พชอ.
3สรุปผลการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4EB 9 Flow Chart (มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน)
5 กระบวนงานการออกหนังสือรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล อสม
6รายงานการใช้จ่ายงบประมารประจำปี 2562
7นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
8วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
10ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
11กฏกระทรวง
12ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
13ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
14รายงานการประชุม พชอ.
15รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
16ikp
17EB 25 กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
18EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใส
19EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20EB 13 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤืธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอเมืองลำพูน
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน

200x200
นายวิเชียร ปิงชัย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
200x200
นางวิรัชดา มานะสัมพันธ์สกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางศรีไพร โปธา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นางจรรญา มาไกล
เจ้าพนักงานสาธารณสถุขชำนาญงาน
200x200
นางสาวไข่แก้ว คำแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางนุชนิรัตน์ บุญมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางเสาวณีย์ ทองเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นายกรกฤษณ์ กุณราชา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
200x200
นางนิตยา สุภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข