QRCODE อำเภอเวียงหนองล่อง

#หัวข้อ
1สรุปรายงานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
3มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
4การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สสอ.เวียงหนองล่อง
5กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
9รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
10แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
11รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
12การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใส
13พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
14การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
15flowchart การบริการประชาชน สสอ.เวียงหนองล่อง
16กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
17รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปี 2562
18มาตรการป้องกันการรับสินบน สสอ.เวียงหนองล่อง
19มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
20ประกาศนโยบายและความโปร่งใส สสอ.เวียงหนองล่อง

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอเวียงหนองล่อง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายโรม ชนะเดช
สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง

200x200
นายบัญญัติ อรรคศรีวร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง