QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )