กลุ่มงาน/งาน งานพัสดุ สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : งานพัสดุ

เกียวกับกลุ่มงาน :

การบริหารพัสดุ เป็นวงจรการบริหารที่มีการดำเนินการหลายขั้นตอน และต่อเนื่องกันเป็นวงจร เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การวางแผน การประมาณความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การควบคุม การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนสุดท้าย และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเริ่มต้นวงจรใหม่ในการจัดหาพัสดุทดแทน หลักการในการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

 


เช้าชม :

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นางจิราภร บุญมาก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นายจำเริญ ตุลย์วัฒนางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


140x140
นายบุญญฤทธิ์ นิ่มสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


140x140
นายเชาวรินทร์ สอนปาละ
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน


140x140
นางสาวสุทธินันท์ ชาติไทย
เจ้าพนักงานธุรการ


140x140
นางสาวนริสรา เพ็ญสิทธิ์
นักวิชาการพัสดุ


140x140
นายมานพ อุโมงค์โน
พนักงานขับรถ


140x140
นายเจตน์ สุภานันท์
พนักงานขับรถยนต์


140x140
นายวิทยา สุภาวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


140x140
นายชัยพัฒน์ จินะราช
พนักงานขับรถยนต์

สถิติการใช้งานเว็บไซต์