กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เกียวกับกลุ่มงาน :

เช้าชม :
( )
 • 2016-01-14 09:00:00 ฟอร์มบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข + คำขอบัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • 2016-01-28 16:00:00 แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • 2016-07-27 10:30:00 แบบฟอร์มการขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • 2016-08-14 17:10:00 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กก.กองทุ11สค59
 • 2016-08-19 10:00:00 แบบฟอร์มขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • 2017-09-08 14:10:00 แบบฟอร์มข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ จังหวัดลำพูน + ข้อมูลกำลังคน
 • 2017-10-30 11:00:00 หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3620 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
 • 2017-10-30 11:05:00 หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0017.5/ว 18028 ลว.24 ต.ค.60
 • 2017-10-30 15:50:00 คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลพ ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
 • 2017-11-13 11:40:00 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลำพูน ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 (หน้า 7)
 • โครงสร้างใหม่ของโรงพยาบาลชุมชน
 • 2017-11-16 14:20:00 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย
 • 2017-11-22 09:30:00 สำเนาคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2531/2560 ลว.21 พ.ย.60 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม (จริยา)
 • 2017-11-28 12:40:00 แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ และหนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
 • 2017-12-07 11:30:00 คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2577/2560 ลว.29 พ.ย.60 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
 • 2018-01-15 13:40:00 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • 2018-01-15 13:45:00 ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
 • 2018-03-15 09:05:00 แบบฟอร์มขอย้ายข้าราชการ
 • 2018-04-11 15:25:00 คู่มือจัดทำแบบประเมินเลื่อนระดับ และเงินประจำตำแหน่ง
 • 2018-05-10 13:10:00 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2560
 • แบบฟอร์มลาออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • 2018-11-23 16:05:00 แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
 • 2018-11-30 11:45:00 แก้ไข การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • 2018-12-03 16:15:00 การประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงโครงสร้างใหม่
 • 2019-01-14 14:35:00 คู่มือการใช้ HROPS (NON-HR)
 • หัวหน้าฝ่าย

  300x200
  นางผ่องศรี อุปละ
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  บุคลากรในฝ่าย


  140x140
  นางสาวฐิติกมล จันทะระ
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


  140x140
  นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


  140x140
  นางณัฐชยา ไชยมะโน
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


  140x140
  นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


  140x140
  นายทศพร เตชะพลี
  นักทรัพยากรบุคคล


  140x140
  นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
  นักทรัพยากรบุคคล

  สถิติการใช้งานเว็บไซต์