กลุ่มงาน/งาน งานการเงิน สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : งานการเงิน

เกียวกับกลุ่มงาน :

เช้าชม :
( )

หัวหน้าฝ่าย

300x200
เจริญ มหาวงศ์ตา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บุคลากรในฝ่าย


140x140
วิไลพร ปารมี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


140x140
เบญจา พรนวม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


140x140
จันจิรา แสงรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


140x140
ศรีทอน มหาวันแจ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


140x140
กรรณิการ์ วงศ์ฝั้น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


140x140
คันธรส ขาวงาม
พนักงานพิมพ์ ส.3


140x140
ลักขณา ปามี
นักวิชาการเงินและบัญชี

สถิติการใช้งานเว็บไซต์