กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เกียวกับกลุ่มงาน :

เช้าชม :

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นายเกรียงไกร ยังฉิม
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นางสาวอชิรญา ศรีคำมูล
นักจัดการงานทั่วไป

สถิติการใช้งานเว็บไซต์