กลุ่มงาน/งาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

เกียวกับกลุ่มงาน :

   วิสัยทัศน์ของกลุ่มงานฯ : เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและอนุญาตผลิตภัณฑ์ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส มีมาตรฐาน และเข้าถึงประชาชน

พันธกิจของหน่วยงาน : กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมถึงสนับสนุนศักยภาพผู้บริโภคและชุมชน ให้สามารถคุ้มครองและพึ่งตนเองได้      


เช้าชม :
( 2018-09-24 12:54:00 )

4

 • 2015-12-02 14:20:00 กิจกรรม อย.น้อย ปีงบประมาณ 2559
 • 2015-01-01 14:35:00 ขั้นตอนการขอรับอนุญาต
 • 2017-09-25 15:25:00 แบบฟอร์ม ตามพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • 2017-09-25 15:35:00 แบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • 2017-09-25 15:40:00 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • 2017-09-25 15:45:00 รายชื่อสถาบันหลักสูตรที่ได้รับรอง (สปานวดเพื่อสุขภาพ สปานวดเพื่อเสริมความงาม)
 • 2017-09-26 13:45:00 แนวทางการเปิดคลินิก
 • 2017-09-26 14:05:00 แนวทางการเปิดโรงพยาบาล
 • 2017-09-26 14:20:00 แผ่นพับสำหรับผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
 • 2017-09-26 14:20:00 แบบคำขอที่่ต้องใช้ในการจัดตั้งสถานพยาบาล
 • 2017-09-26 14:25:00 แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • 2017-09-26 14:35:00 แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • 2017-09-26 14:40:00 แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • 2017-09-26 14:45:00 แบบตรวจต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ครบ 10 ปี
 • 2017-09-26 14:45:00 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแบบแปลนการขอเพิ่มบริการไตเทียม
 • 2017-09-26 14:50:00 แจ้งเลิกเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
 • 2017-09-26 14:50:00 แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
 • 2017-09-26 14:50:00 รายการยาสามัญประจำบ้านที่มีไว้ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • 2017-09-26 14:50:00 แบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
 • 2017-09-26 15:00:00 คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารสำหรับยื่นที่ OSSC
 • 2017-09-26 15:00:00 คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
 • 2017-09-26 15:00:00 คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
 • 2017-09-26 15:00:00 คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)
 • 2017-09-26 15:00:00 คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)
 • 2017-09-26 15:05:00 คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)
 • 2017-09-26 15:05:00 คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
 • 2017-09-26 15:05:00 คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)
 • 2017-09-26 15:05:00 คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)
 • 2017-09-26 15:05:00 คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10)
 • 2017-09-26 15:10:00 คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)
 • 2017-09-26 15:10:00 คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.12)
 • 2017-09-26 15:10:00 คำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียน ตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)
 • 2017-09-26 15:10:00 คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)
 • 2017-09-26 15:10:00 คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)
 • 2017-09-26 15:15:00 คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.20)
 • 2017-09-26 15:15:00 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
 • 2017-09-26 15:15:00 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
 • 2017-09-26 15:15:00 คำขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ ฉ.7)
 • 2017-09-26 15:15:00 คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
 • 2017-09-26 15:20:00 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)
 • 2017-09-26 15:20:00 คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
 • 2017-09-26 15:20:00 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4)
 • 2017-09-26 15:20:00 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6)
 • 2017-09-26 15:20:00 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร ที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (แบบ สบ.8)
 • 2017-09-26 15:25:00 แบบขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
 • 2017-09-26 15:25:00 หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
 • 2017-09-26 15:25:00 แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
 • 2017-09-26 15:25:00 แบบฟอร์มสำหรับสอบถามประเภทอาหาร (คลินิกจัดประเภท)
 • 2017-09-26 15:25:00 ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต/นำสั่งฯอาหาร
 • 2017-09-26 15:25:00 ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร
 • 2017-09-26 15:30:00 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 • 2017-09-26 15:30:00 แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเตอร์เน็ต (E-Submission)สำหรับผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต
 • 2017-09-26 15:30:00 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
 • 2017-09-26 15:30:00 แบบคำขอการรับรองระบบ GMP ตามกฎหมาย
 • 2017-09-26 15:30:00 แบบขอยกเลิกใบอนุญาต
 • 2017-09-26 15:35:00 เอกสารประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
 • 2017-09-26 15:35:00 แบบข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ
 • 2017-09-26 15:35:00 ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)
 • 2017-09-26 15:35:00 เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)
 • 2017-09-26 15:35:00 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2)
 • 2017-09-26 15:35:00 เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน แร่ธาตุ (สบ.5-3)
 • 2017-09-26 15:40:00 เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)
 • 2017-09-26 15:40:00 เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (สบ.5-5)
 • 2017-09-26 15:40:00 แบบฟอร์มคำนวณวัตถุเจือปนอาหาร
 • 2017-09-26 15:40:00 แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการอนุญาตการผลิตและนำเข้าอาหาร
 • 2017-09-26 15:40:00 บันทึกคำให้การ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
 • 2017-09-26 15:45:00 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
 • 2017-10-17 13:00:00 Drug.....คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) (50 หน้า)
 • 2017-10-17 13:05:00 Drug...แนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม Guideline to achieve Mandatory GPP Regulation (44 หน้า)
 • 2017-10-17 13:15:00 แบบฟอร์มและตัวอย่างการทำบัญชีต่างๆในร้านขายยา
 • Drug.....ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และแบบ ข.ย.1-ข.ย.17
 • หัวหน้าฝ่าย

  300x200
  นายจิระ วิภาสวงศ์
  ตำแหน่ง : เภสัชกรเชี่ยวชาญ

  บุคลากรในฝ่าย


  140x140
  นางอินทริยา อินทพันธุ์
  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน


  140x140
  นางสุกัญญา เลาหกุล
  เภสัชกรชำนาญการ


  140x140
  นายสาธิต เจริญพงษ์
  เภสัชกรชำนาญการ


  140x140
  นางเบญจพร เกษรพรม
  เภสัชกรชำนาญการ


  140x140
  นางวิมลพรรณ จันทร์หอม
  เภสัชกรชำนาญการ


  140x140
  นางปรมาภรณ์ ทองอ่ำ
  เภสัชกรชำนาญการ


  140x140
  นางเกษศิรินทร์ วงค์ตะวัน
  เภสัชกรชำนาญการ


  140x140
  นายเอกอดุลย์ บุตรแก้ว
  เภสัชกรชำนาญการ


  140x140
  นางนลินา พรมสวัสดิ์
  เภสัชกรชำนาญการ


  140x140
  นางสาวไข่มุก บุญชัย
  เภสัชกรปฏิบัติการ

  สถิติการใช้งานเว็บไซต์