กลุ่มงาน/งาน ควบคุมโรค สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : ควบคุมโรค

เกียวกับกลุ่มงาน :

"Communicable disease"


เช้าชม :
การป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว ( 2018-02-16 14:45:00 )

( 2018-05-05 15:10:00 )

( )

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ( 2019-02-24 15:30:00 )

 • 2018-03-08 10:35:00 ประชุมการตีตราและเลือกปฏิบัติ :ความเสี่ยงต่อคุณภาพบริการ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องดอกแก้ว สสจ.ลำพูน
 • 2018-04-26 10:05:00 ประชุม Cloud Conference ติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค ครั้งที่1/2561
 • 2018-11-01 13:45:00 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรคหัด
 • คู่มือเฝ้าระวังและรายงานการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • เอกสารประกอบการประชุม Cloud Conference เรื่อง แผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
 • เอกสารประกอบการประชุม Cloud conference.EPI.22 มค 2562
 • 2019-01-21 20:30:00 เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบข้อมูล NAP วันที่ 11 ก.พ. 62
 • 2019-04-11 14:40:00 รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่12/2562
 • หัวหน้าฝ่าย

  300x200

  ตำแหน่ง :

  บุคลากรในฝ่าย


  140x140
  บุญทิน จิตร์สะบาย
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


  140x140
  นายสุรสิทธ์ ธนปารวงศ์
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


  140x140
  นายกฤตชญา เขยะตา
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


  140x140
  นางกิติกาญจน์ มูลฟอง
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


  140x140
  นายณรงค์เดช นันตาเวียง
  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


  140x140
  นายแพทย์เจตน์ วังแจ่ม
  นายแพทย์ ชำนาญการ


  140x140
  นางสาวณัฐศิรา ตาปวง
  นักวิชาการสาธารณสุข


  140x140
  นางสาวกัลยาณี บุญจู
  นักวิชาการสาธารณสุข


  140x140
  นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน
  นักวิชาการสาธารณสุข

  สถิติการใช้งานเว็บไซต์