กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

เกียวกับกลุ่มงาน :

เครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดีในปี 2560


เช้าชม :
( )

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นางพวงผกา สุริวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


140x140
นายธานี ศรีวงศ์วรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นายธาดา ตรรกทวีผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สถิติการใช้งานเว็บไซต์