กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

เกียวกับกลุ่มงาน :

เครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดีในปี 2560


เช้าชม :
( )
 • เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
 • ระเบียบ สำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
 • เอกสารประชุมมหกรรมคุณภาพการดำเนินงานพัฒนาการสร้างสุขภาพในชุมชน วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 • เอกสารประชุม PMQA วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
 • เอกสารประชุม COC วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561
 • เอกสารการประชุม รพ.สต.ติดดาว วันที่ 8 มกราคม 2562
 • โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
 • 2019-07-08 11:42:00 แนวทางการส่งต่อกลุ่มโรคสำคัญจังหวัดลำพูน
 • แบบรายงานข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
 • 2019-07-26 15:04:00 แบบรายงานข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
 • เอกสารประกอบการประชุมพัฒนากลไก วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • 2019-08-20 14:13:00 แบบยืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 • หัวหน้าฝ่าย

  300x200
  นางพวงผกา สุริวรรณ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

  บุคลากรในฝ่าย


  140x140
  นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


  140x140
  นายพัฒฑณา อินทะชัย
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


  140x140
  นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


  140x140
  นายพงศกร ศรีสมยา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


  140x140
  นางสุรัสวดี ศศิวรรณพงศ์
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


  140x140
  นายธาดา ตรรกทวีผล
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  สถิติการใช้งานเว็บไซต์