กลุ่มงาน/งาน ทันตสาธารณสุข สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : ทันตสาธารณสุข

เกียวกับกลุ่มงาน :

*Lamphun Dental*

 


เช้าชม :
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ( 2018-02-02 15:08:00 )

คลิปวิดิโอ ( 2018-02-02 15:26:00 )

สถาณการณ์สภาวะทันตสุขภาพและการใช้บริการทันตกรรม จังหวัดลำพูน ( 2019-02-15 14:15:00 )

 • 2015-12-03 10:00:00 แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
 • สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2558
 • 2015-12-14 10:00:00 (ร่าง)แผนงบ PP ปี2559
 • 2016-01-07 10:40:00 เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 11-2558 (4 ธ.ค.58)
 • 2016-01-07 10:50:00 ตัวชี้วัด service plan สาขาทันตกรรม ปี 2559
 • 2016-03-07 12:00:00 สรุป Service Plan สาขาทันตกรรมรายอำเภอ ปี 2558
 • 2016-03-07 16:45:00 สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559
 • เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2559 (29-03-59)
 • เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4/2559 (28-04-59)
 • 2016-06-02 16:35:00 เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 5/2559 (27-05-59)
 • 2016-06-02 16:35:00 คู่มือประเมินรร.เครือข่ายเด็กไทยฟันดี
 • 2016-06-22 09:30:00 เอกสารประกอบประชุมสัญจรรร.เครือข่ายเด็กไทยฟันดีร่วมกับรร.ส่งเสริมสุขภาพ
 • สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2559
 • เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 7/2559 (22-07-59)
 • สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2559
 • ปัญหาที่พบในงานทันตกรรม(อบรมข้อมูลงานยุทธ)
 • สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2559
 • สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2559
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลทันตกรรม (17 ก.พ.60)
 • 2017-02-27 11:15:00 เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2560 (24-02-60)
 • เกณฑ์ PCC + รพ.สต.ติดดาว (ทันตกรรม)
 • เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/60 (24-03-60)
 • เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/60 (28 เม.ย.60)
 • เอกสารประชุมสารสนเทศ 26 ม.ค.2561
 • เอกสารประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2561 (9 ก.พ. 2561)
 • เอกสารประกอบการประชุมผู้สูงอายุ (14 ก.พ.61)
 • เอกสารประกอบการประชุม R2R รุ่นที่ 1 และ 2
 • เอกสารประกอบการประชุมทันตาภิบาลมืออาชีพจ.ลำพูน (17-18 พ.ค. 2561)
 • เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ (25 พ.ค. 61)
 • เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ (22 มิ.ย. 61)
 • สรุปประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 4/2561 (22 มิ.ย. 61)
 • เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขจ.ลำพูน ปี2561
 • เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 1/2562 (12 ก.พ.62)
 • เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2562 (2 เม.ย.62)
 • เอกสารประกอบการประชุมสารสนเทศทันตสาธารณสุข (26 เม.ย.62)
 • เอกสารประชุมติดตามและสนับสนุนการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปากที่มีปัญหาในระดับอำเภอ
 • เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 3/2562
 • หัวหน้าฝ่าย

  300x200
  นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
  ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ

  บุคลากรในฝ่าย


  140x140
  นางสาวชรินดา สุธาวา
  ทันตแพทย์ชำนาญการ


  140x140
  นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ
  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


  140x140
  นางสาววรางคณา ขานวล
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


  140x140
  นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

  สถิติการใช้งานเว็บไซต์