กลุ่มงาน/งาน งานประกันสุขภาพ สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : งานประกันสุขภาพ

เกียวกับกลุ่มงาน :

วิสัยทัศน์

สนับสนุนงานหลักประกัน มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ ประสานและคุ้มครองสิทธิ ผูกมิตรกับทุกคน

 

พันธกิจ

1. พัฒนาเครือข่ายและภาคีแบบมีส่วนร่วมให้เกิดบริการตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของประชาชนทุกสิทธิ

2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานให้ครอบคลุม และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนด

3. สนับสนุนและพัฒนาหน่วยบริการให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้อยู่ในสถานะสมดุล

4. สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร ในระบบประกันสุขภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ให้บริการได้รับการคุ้มครองสิทธิ ยุติความขัดแย้ง

 

ภารกิจ

ภารกิจ 1  งานทะเบียนผู้มีสิทธิ

ภารกิจ 2  งานคุ้มครองสิทธิ/รับเรื่องร้องเรียน/ประชาสัมพันธ์

ภารกิจ 3  การบริหารการเรียกเก็บและชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

ภารกิจ 4  การบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการ

ภารกิจ 5  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มสิทธิ

ภารกิจ 6 งานหลักประกันสุขภาพสิทธิประกันสังคม

ภารกิจ งานประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ภารกิจ งานประกันสุขภาพกลุ่มผู้มีปัญหาและสถานะสิทธิ

 ภารกิจ 9 งานอื่นๆ  (สนับสนุนงานพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วย  , ควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน , สนับสนุนคณะทำงาน กองทุน UC เขตสุขภาพ ที่ 1)


เช้าชม :
( )

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นางวราภรณ์ อุปสุขิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นางจารุณี พจน์สุจริต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางปรานอม ทมวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางสมพิศ อิ่นอ้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


140x140
นางสาวอังคณา กาดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

สถิติการใช้งานเว็บไซต์