กลุ่มงาน/งาน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกียวกับกลุ่มงาน :

เช้าชม :
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2561 ( 2018-02-16 14:21:00 )

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ( 2018-02-16 14:42:00 )

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2561 ( 2018-02-19 16:40:00 )

การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน ( 2018-02-23 15:48:00 )

นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วม Video conference เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควัน ปี 2561 กับกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มีนาคม 2561 ( 2018-03-09 18:39:00 )

อันตรายจากฝุ่น ( 2018-03-11 09:34:00 )

คณะกรรมการ GREEN&CLEAN Hospital จังหวัดลำพูน ร่วมติดตาม นิเทศ สนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 22 มีนาคม 2561 ( 2018-03-23 14:36:00 )

วิธีป้องกันอันตรายจากหมอกควัน กรมควบคุมโรค ( 2018-03-23 15:02:00 )

วันที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนร่วมงานกิจกรรมตักบาตรธารน้ำใจดับไฟป่า ณ วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) ( 2018-03-27 22:02:00 )

วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ GREEN&CLEAN Hospital ติดตาม สนับสนุน และเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลแม่ทา ( 2018-03-27 22:15:00 )

 

29 สิงหาคม 2561 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานงานประชุมวิชาการ มอบประกาศเกียรติคุณ สรุปผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ( 2018-09-26 15:07:00 )

GREEN&CLEAN Hospital โรงพยาบาลป่าซาง ระดับดีมาก ( 2018-09-27 14:24:00 )

GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลลี้ ระดับดีมาก ( 2018-09-27 14:44:00 )

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นางละมัย สิทธิโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นางดาราวรรณื สกุลวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางสาวศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นายปรีชา เครือธง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
รอ.ประเสริฐ แก้วกำเนิด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางชญาทิพยฑ์ สุริยะพงฑากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นายพูนเกียรติ ลี้ตระกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถิติการใช้งานเว็บไซต์