กลุ่มงาน/งาน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกียวกับกลุ่มงาน :

เช้าชม :
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2561 ( 2018-02-16 14:21:00 )

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ( 2018-02-16 14:42:00 )

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2561 ( 2018-02-19 16:40:00 )

การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน ( 2018-02-23 15:48:00 )

นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วม Video conference เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควัน ปี 2561 กับกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มีนาคม 2561 ( 2018-03-09 18:39:00 )

อันตรายจากฝุ่น ( 2018-03-11 09:34:00 )

คณะกรรมการ GREEN&CLEAN Hospital จังหวัดลำพูน ร่วมติดตาม นิเทศ สนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 22 มีนาคม 2561 ( 2018-03-23 14:36:00 )

วิธีป้องกันอันตรายจากหมอกควัน กรมควบคุมโรค ( 2018-03-23 15:02:00 )

วันที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนร่วมงานกิจกรรมตักบาตรธารน้ำใจดับไฟป่า ณ วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) ( 2018-03-27 22:02:00 )

วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ GREEN&CLEAN Hospital ติดตาม สนับสนุน และเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลแม่ทา ( 2018-03-27 22:15:00 )

 

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นางละมัย สิทธิโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นางดาราวรรณื สกุลวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางสาวศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นายปรีชา เครือธง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
รอ.ประเสริฐ แก้วกำเนิด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางอำไพ สุริยพงศกร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นายพูนเกียรติ ลี้ตระกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางธีรานันทน์ ศรีมุก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถิติการใช้งานเว็บไซต์