อำเภอเมืองลำพูน

Responsive image 

อำเภอ : อำเภอเมืองลำพูน

เกียวกับอำเภอ :

เช้าชม :

สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน

300x200
นายเนตร พงษ์ตุ้ย
ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน

บุคลากร


140x140
นายวิเชียร ปิงชัย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ


140x140
นางวิรัชดา มานะสัมพันธ์สกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


140x140
นางศรีไพร โปธา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


140x140
นางจรรญา มาไกล
เจ้าพนักงานสาธารณสถุขชำนาญงาน


140x140
นางสาวไข่แก้ว คำแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


140x140
นางนุชนิรัตน์ บุญมา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


140x140
นางเสาวณีย์ ทองเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


140x140
นายกรกฤษณ์ กุณราชา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


140x140
นางนิตยา สุภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สถิติการใช้งานเว็บไซต์