อำเภอแม่ทา

Responsive image 

อำเภอ : อำเภอแม่ทา

เกียวกับอำเภอ :

เช้าชม :
 • 2018-04-02 12:02:00 แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค อำเภอแม่ทา ปี 2561
 • 2018-06-29 10:50:00 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 2018-08-09 10:30:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 • 2018-07-01 13:57:00 แผนการวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • 2018-03-26 00:00:00 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี 2560
 • 2018-03-26 14:10:00 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2018-03-26 00:00:00 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ 2561
 • 2018-02-06 14:40:00 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • 2018-07-02 20:18:00 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร สสอ.แม่ทา
 • 2018-07-02 20:24:00 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 สสอ.แม่ทา
 • 2018-07-02 20:45:00 คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • 2018-07-02 21:00:00 ระบบการตอบสนองเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
 • 2018-07-02 22:46:00 คู่มือ กลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • 2018-07-03 07:29:00 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประจำปี 2561 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • 2018-08-21 21:30:00 รายงานการประชุมกลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน
 • 2018-08-21 22:10:00 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน
 • 2018-08-14 22:15:00 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา เรื่องจัดตั้งกลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน
 • 2018-08-21 22:15:00 ระเบียบ กลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน สสอ.แม่ทา ลำพูน
 • 2018-08-21 22:20:00 รายชื่อสมาชิกกลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน สสอ.แม่ทา ลำพูน(ต่อ)
 • 2018-08-21 22:20:00 แผนกิจกรรมกลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน สสอ.แม่ทา ลำพูน
 • 2018-08-21 22:25:00 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน สสอ.แม่ทา ลำพูน
 • 2018-08-21 22:25:00 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน สสอ.แม่ทา ลำพูน
 • 2018-12-20 13:55:00 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561
 • 2018-12-20 14:00:00 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • 2018-12-25 15:30:00 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
 • แผนปฏิบัติราชการ อำเภอแม่ทา ประจำปีงบประมาณ 2562
 • 2019-02-28 13:25:00 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
 • 2019-02-28 13:30:00 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน สสอ.แม่ทา
 • 2018-10-05 13:35:00 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562
 • 2019-02-05 13:40:00 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
 • 2019-02-05 15:15:00 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
 • 2019-03-13 14:40:00 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 • 2018-12-01 14:40:00 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการการเบิกจ่ายยตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 • 2018-12-28 14:40:00 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
 • 2019-02-05 09:55:00 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คปสอ.แม่ทา
 • 2018-12-07 14:40:00 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเวปไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 • 2018-12-07 14:40:00 คำสั่งมอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • 2019-02-28 14:40:00 รายงานผลการติดตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน
 • 2018-10-17 14:40:00 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน
 • 2018-10-17 14:40:00 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 • 2018-12-07 14:40:00 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 • 2018-12-07 14:40:00 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 • 2018-12-07 14:40:00 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 • 2018-03-26 14:40:00 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 2018-10-20 14:40:00 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
 • 2018-12-28 14:40:00 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • 2019-01-09 14:40:00 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • 2019-01-09 08:50:00 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • 2019-03-24 14:40:00 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • 2019-03-26 14:40:00 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • 2019-03-24 14:40:00 ขออนุญาตเผยแพร่กลไกลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม Flow Chart
 • 2018-10-02 14:40:00 ผังดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 • 2018-12-19 14:40:00 ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • 2019-02-28 01:50:00 โครงการอบรมด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
 • 2019-03-27 14:50:00 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • 2018-10-02 10:00:00 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อำเภอแม่ทา
 • 2019-03-12 09:50:00 กลุ่มโปร่งใส ใจสะอาด
 • 2018-12-28 09:50:00 ประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ
 • 2019-02-28 09:25:00 แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
 • 2019-03-13 09:30:00 ผังขั้นตอนการรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลสำหรับ อสม.
 • 2019-05-22 15:50:00 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 • ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 2019-06-06 10:30:00 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 • 2019-08-09 10:50:00 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (1ตุลาคม2561-31กรกฎาคม 2562)
 • 2019-02-28 09:25:00 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนEB9
 • 2019-08-09 11:35:00 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB21
 • ผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ณ 31 ก.ค.62 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการรอบที่ 2 ณ 31 ก.ค.62 อำเภอแม่ทา ปีงบประมาณ 2562
 • 2019-08-09 15:25:00 โฟลชาร์ตแต่ละกลุ่มงาน
 • สาธารณสุขอำเภอแม่ทา

  300x200
  นายโยธิน จันทร์ทิพย์
  ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอแม่ทา

  บุคลากร


  140x140
  นางบัณฑิตา ศรีวิชัย
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา


  140x140
  นางกมลพรรณ์ สารกาศ
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


  140x140
  นางประภัสสร ศรีวิชัย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


  140x140
  นางจิรัฐติกาล กาสกูล
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  สถิติการใช้งานเว็บไซต์