สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงานต่างๆ 1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป      > งานการเงิน      > งานพัสดุ      > งานธุรการ 1.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1.3 ส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 1.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 1.5 กลุ่มงานนิติกร 1.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และ เภสัชสาธารณสุข 1.7 กลุ่มงานงานประกันสุขภาพ 1.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 1.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1.11 กลุ่มงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 1.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 1.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ อำเภอเวียงหนองล่อง

แบบฟอร์ม


Link เว็บหน่วยบริการ ในลำพูน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ free meeting icon HDC on Cloud
ega
Saraban as a Service
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ free meeting iconลงทะเบียนอบรมประชุม

 


Responsive image
นายวิทยา พลสีลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
( รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน )
หัวข้อ : โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
เนื้อหา :
เอกสารแนบ :
 1. โครงสร้างการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
 2. โครงสร้างกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 3. โครงสร้างกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 4. โครงสร้างกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
 5. โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 6. โครงสร้างกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 7. โครงสร้างกลุ่มงานนิติการ
 8. โครงสร้างกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 9. โครงสร้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 10. โครงสร้างกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 11. โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 12. โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 13. โครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 14. โครงสร้างกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
View :


Responsive image