สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงานต่างๆ 1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป      > งานการเงิน      > งานพัสดุ      > งานธุรการ 1.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1.3 ส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 1.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 1.5 กลุ่มงานนิติกร 1.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และ เภสัชสาธารณสุข 1.7 กลุ่มงานงานประกันสุขภาพ 1.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 1.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1.11 กลุ่มงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 1.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 1.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ อำเภอเวียงหนองล่อง

แบบฟอร์ม


Link เว็บหน่วยบริการ ในลำพูน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ free meeting icon HDC on Cloud
ega
Saraban as a Service
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ free meeting iconลงทะเบียนอบรมประชุม

 


Responsive image
นายวิทยา พลสีลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
( รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน )
หัวข้อ : เอกสารตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
เนื้อหา :
เอกสารแนบ :
 1. ตราจราชการรอบ 1 2561_11 ก.พ 61 final 10.20 น
 2. คณะ 2 Servie Excellence 12 กุมภาพันธ์ 2561 ลำพูน รพท_ตรวจราช
 3. 1 ข้อมูลทั่วไป หน้า 1- 18
 4. 1. INS 1.1 อัตราส่วนการตายมารดา_5 ก.พ 61
 5. 2. INS 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย_2 ก.พ 61
 6. 3. INS 1.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน_2 ก.พ 61
 7. 4. INS 1.4 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ_2 ก.พ 61
 8. 5. INS 1.5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 2 ก.พ 61
 9. 6 INS 1.6 ร้อยละตำบล LTC_2 ก.พ 61
 10. 7. INS 1.7 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ_2 ก.พ 61
 11. 8. INS 1.8 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน_2 ก.พ 61
 12. 9. INS 1.9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี_2 ก.พ 61
 13. 10. INS 1.10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน_6 ก.พ 61
 14. 11. INS 1.11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน_2 ก.พ 61
 15. 12. INS 1.12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกรฑ์ Green and clean_2 ก.พ 61
 16. 13. INS 1.13 MO1.4 IQ EQ
 17. 14. INS 1.14 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน_2 ก.พ 61
 18. 15. MO 1.15 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องโรคเอดส์_5 ก.พ 61
 19. 16. INS 1.16 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย_2 ก.พ. 61
 20. 17. INS 1.17 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์_2 ก.พ. 61
 21. 18. INS 1.18 สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน_2 ก.พ 61
 22. 19 INS 2.1 ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินก
 23. 20. INS 2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา one day
 24. 21. INS 2.3 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่่วยวัณโรค
 25. 22. INS 2.4 จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อย 1 เขตสุขภาพ_5
 26. 23. INS 2.5 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 27. 24. INS 2.6 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ_2 ก.พ 61
 28. 25. INS 2.7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน_2 ก.พ 61 160 - 169
 29. 26 INS 2.8 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย _5 ก.พ. 61
 30. 27 INS 2.9 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR 4 _2 ก.พ 61 176-189
 31. 28. INS 2.10 อัตราส่วนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ_2 ก.พ 61 190-192
 32. 29. INS 2.11 ร้อยละขลงผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง_2 ก.พ. 61 193-197
 33. 30.1 INS 2.12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลRDU 198-205
 34. 30.2 INS 2.12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลAMR 206-211
 35. 31. INS 2.13 ร้อยละของผู้ป่วยส่งต่อนอกเขตลดลง(แก้ไข)212-216
 36. 33. MO 2.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้_2 ก.พ 61 217-223
 37. 34. MO 2.3 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง_2 ก.พ 61 224-230
 38. 35. MO 2.4 2.5 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ_2 ก.พ 61 231-237
 39. 36. MO 2.7 Capture of the fracture_2 ก.พ 61 238-240
 40. 37. MO 2.8 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับ ได้รับการรักษา_2 ก.พ 61 241-247
 41. 38. MO 2.9 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก_2 ก.พ 61 248-253
 42. 39. MO 2.10 ร้อยละของสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่มีบริการดูแลระยะกลาง (แก้ไข) 254-265
 43. 40. MO 2.11 ลดอัตราป่วยจากโรคปอดบวมในเด็ก_2 ก.พ 61 266-270
 44. 41.MO 2.12 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด_2 ก.พ 61 271-273
 45. 42. MO 2.13 ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด_2 ก.พ 61 274-277
 46. 43. MO 2.14 MO 2.15 ร้อยละของ รพ.สต จัดบริการสุขภาพช่องปาก_2 ก.พ 61 278-280
 47. 44. MO 2.16 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดใน รพ ที่สูงขึ้น_2 ก.พ 61 281
 48. 45 คณะที่ 3
View :


Responsive image